ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
กลุ่มที่ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนทุน  
01 กลุ่มสาขาแพทย์ศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์ 10 
02 สัตวแพทยศาสตร์ 5 
03 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.1 กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 กายอุปกรณ์
3.3 รังสีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.5 วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (การได้ยิน)
3.6 เทคนิคการแพทย์
30 
04 พยาบาลศาสตร์ 5 
05 กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์/ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์ 10 
06 กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
6.1 เทคโนโลยีชีวภาพ
6.2 เทคโนโลยีการยางและโพลิเมอร์/ เทคโนโลยีโพลิเมอร์ (พลาสติก)
6 
07 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
7.1 วิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง/อุตสาหกรรมฮาลาล/อุตสาหกรรมเกษตร
7.2 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
7.3 วิทยาศาสตร์การเกษตร
7.4 ปศุสัตว์/สัตวศาสตร์
7.5 การประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
20 
08 กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ศิลปะศาสตร์
8.1 ภาษาไทย
8.2 ภาษาอังกฤษ
8.3 ภาษามลายู/อาหรับ
8.4 คณิตศาสตร์
8.5 ฟิสิกส์
8.6 เคมี
8.7 ชีววิทยา
8.8 ปฐมวัย
8.9 สังคมศึกษา
8.10 ดนตรี นาฏศิลป์
8.11 สุขศึกษา พลศึกษา
8.12 อิสลามศึกษา
8.13 ศิลปะการออกแบบ เช่น ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาการออกแบบดิจิตอลมีเดีย
8.14 ครุศาสตร์ภาษาจีน
8.15 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8.16 การศึกษาพิเศษ
8.17 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
26 
09 กลุ่มสาขาโลจิสติกส์ พาณิชย์นาวี บริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 9 
10 กลุ่มสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์) 4 
 
 
powered by